Monthly Archives: אוקטובר 2018

המהפכה בדיני חדלות פירעון – חלק א': למה בעצם?

מדוע מתרגשת עלינו הרפורמה בדיני חדלות פירעון גם אצל החייבים וגם אצל חברות שנקלעו לקשיים ?  החייב בדומה  לחברה נקלעו לקשיים כלכליים שמצבם הפיננסי אינו מאפשר להם לעמוד בהתחייבויותיהם הכלכליות.

חדלות פירעון הוא אירוע כלכלי מרובה משתתפים בעלי אינטרסים שונים שמעלים  סוגיות כלכליות כמו גם ערכיות אשר הפקודה הקיימת אינה נותנת מענה לכך. "דיני חדלות הפירעון ושיקום כלכלי" בשמו החדש נועד לקבוע הסדרים אשר יאזנו בין האינטרסים המנוגדים של הקבוצות המעורבות.  אינטרסים של החייב (ואו החברה), אינטרסים של הנושים והאינטרס הציבורי של המדינה. דינים אלה מגמתן ליצור תמריץ למציאת פתרון ראוי לתאונה הכלכלית שנוצרה.

הפקודה הקיימת לרבות התיקונים הנקודתיים בה בשנים האחרונות אינם מקדמים ומסדירים באופן מלא את הערכים בהם דבק החוק החדש לעניין הנשייה והשיקום הכלכלי של החייב  ומכאן גם לטובת הציבור.

מכאן נכון לבחון את מטרות החוק המוצע כפי שהובא בדברי ההסבר והמבוא שלו.

 

שיקום כלכלי של החייב.

השיקום הכלכלי של החייב כמטרה בפני עצמה הוא ערך מקודם שמשרת גם את טובת הנושים להחזר חלק מהחוב בהשפעת הרגולציה, גם מקדם את החייב למחוזות חדשים בעצם שיקומו ומצייד אותו אף בכלים שימנעו ממנו  כשל נוסף בהתנהלותו הכלכלית העתידית של החייב .

התפיסה החדשה היא כי "תאונה כלכלית" אינה בהכרח פגם מוסרי , או התנהלות לא ראויה של החייב.  בעידן המודרני צריכת האשראי בחיים הכלכליים היא מוגברת משהייתה ומכאן שרבים יותר נקלעים למשבר כלכלי שלא בטובתם. לאלה מכוון החוק .לאלה שנקלעו בתום הלב למשבר פיננסי ורוצים  להיחלץ ממנו ולחזור כמה שיותר מהר למעגל החברתי/ כלכלי. ההליך ההפוך שקיעה של החייב בביצה הכלכלית מבלי יכולת לצאת ממנה ולהפוך לנטל על החברה.

 

נשייה

מטרה שנייה של החוק החדש היא הגדלת שיעור החוב שייפרע לנושים. הנושים הם הנפגעים העיקריים  בהליכי חדלות פירעון החדש. ותכלית ההליך החדש הוא להשיא את ערך נכסי החייב על מנת לצמצם את  הנזקים לנושים.

חוק

מטרה שלישית של החוק הוא קודיפיקציה ליתן וודאות ויציבות של הדין. מה שקיים היום אינו נותן מענה. ולכן גם התפתחה פרקטיקה של התנהלות בתחום. כללי המשחק הנוכחים אינם מבהירים לאשורם לשחקנים בזירה מהם כללי המשחק ,כיצד יש לתכנן את הצעדים מול החייב או הנושה. החוק החדש לצד הפסיקה שתתפתח תסדיר קרוב לוודאי באופן ברור וכרונולוגי את כל ההליך.

 

אלה עיקרי מטרות החוק שעיקרם  עיגון הסדרים וכללים ברורים בתחום.